logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
डडेल्धुरा अस्पताल
डडेल्धुरा
S.N. File name Published Date view Download
1 का.स.मू. फाराम स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तर 2079-03-31
2 का.स.मू. फाराम स्वास्थ्य सेवा सहायक स्तर 2079-03-31
3 का.स.मू. फाराम करार सेवा 2079-03-31
4 का.स.मू. फाराम निजामती तर्फ (रा.प.अन.) 2079-03-31