logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
डडेल्धुरा अस्पताल
डडेल्धुरा
S.N. File name view Download
1 जेरियाट्रिक वार्ड संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७/७८
2 OCMC संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७ ७८
3 कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ - स्थानीय तह
4 विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७
5 Nepal National Health Accounts 2016-17
6 करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मुल्यांकन तथा नया अबधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड २०७८
7 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा ब्यबस्थापन कार्यविधि-२०७६
8 सामाजिक सेवा एकाइ (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७८
9 डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०७६
10 डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश - २०६२