logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
डडेल्धुरा अस्पताल
डडेल्धुरा
लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय https://mohp.gov.np/en
2 सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय https://www.mofaga.gov.np/
3 स्वास्थ्य सेवा विभाग http://dohs.gov.np/
4 स्वास्थ्य आपताकालिन परिचालन केन्द्र https://heoc.mohp.gov.np/